10. marts 2020: Foreningen

Forsamlingen startede med at vælge en dirigent og en referent. Dirigenten konstaterede, at general-forsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Valg af dirigent: Birgit Madsen – alt.

 

 1. Valg af referent: Susanne Friis Hansen – sopran.

 2. Så er der igen gået ca. et år, siden vi sidst have generalforsamling, og formanden skulle komme med den årlige beretning.

Året har lignet sig selv i tråd med mange andre år – det vil sige 3 forårskoncerter, hyggelig sommerfest, en velfortjent sommerferie, cafebesøg op til efterårsferien, 3 julekoncerter, en netop overstået korweekend og så en masse konstruktive hyggelige korprøver.  Så når man kigger i bakspejlet, så sker der noget i Dialis og det arbejde, der lægges i foreningen/aftenskolen bærer frugt. Jeg er sikker på, at de fleste mener, at investeringen på de 2 x 900,- er alle pengene værd.

Vi har det godt, og dette rygte spredes, hvilket vi kan se på interessen for at blive en del af samværet. Koret får i snit hver måned henvendelser fra personer, der gerne vil være med. Men bestyrelsen har sat en grænse på ca. 45 betalende medlemmer; dog ikke en altid helt enig bestyrelse om antallet, men der er også nogle praktiske foranstaltninger, der gør, at vi skal have en øvre grænse for antallet af medlemmer i koret.

Men en ting er dagligdagen med de faste planlagte punkter, som måske bare er en selvfølgelighed for mange, men uden en bestyrelse og udvalg, der lægger et stort benarbejde i Dialis, ville alt ikke bare glide som smurt.

Der er regnskab, lokalebookning/koordinering, indberetning til Københavns Kommune, kontingentopkrævning, som afføder enkeltes manglende betaling til tiden, indkaldelse til møder, koordinering af koncerter med tilhørende organist eller pianist, diverse henvendelser til koret og meget andet – jeg kunne blive ved. Dette kræver ildsjæle, da alt ovenstående bliver udført på frivillig basis, men som for dig er en lyst til at bidrage til fællesskabet, så en stor tak til alle, der byder ind med, hvad der er overskud til i hverdagen.

Så er der den omtalte bestyrelse og netop i den forgangene periode, har vi bl.a. haft vores kommende 20-års jubilæum i tankerne, som bliver til foråret 2021 (koret er stiftet 9/11-2001), hvilket for nogen huskes i forbindelse med noget helt andet.  Men vi har også haft vores vedtægter til eftersyn for at se, om de kunne optimeres eller gøres mere simple, og netop derfor er der 2 indkaldelser til generalforsamling, der ser næsten ens ud, men med ét punkt på den ene indkaldelse, der forslår en opløsning af Foreningen Kor Dialis.

Jeg skal prøve et komme med en kort forklaring. Og nej, bestyrelsen har ikke planer om at tage til Spanien el. Spjald i Jylland for at bruge korets formue 😊. Vi har haft besøg af en medarbejder fra DOF, der synliggjorde for bestyrelsen, at der ingen grund er til at have både en aftenskole og en forening, hvilket vi tidligere var blevet anbefalet, så der er faktisk ingen ulempe ved at opløse Foreningen Kor Dialis. (Lidt historie: for ca. 10 år siden blev vi en aftenskole, da vi på den måde kunne blive tildelt noget tilskud fra kommunen), hvilket en mindre forening kun kunne se som en fordel; men vi bibeholdt foreningen, da aftenskolen dengang ikke så det positive i, at vi havde sociale arrangementer med betalt mad og samtidig en lille formue på kistebunden. Vi får helt de samme frie rammer, som alle kender til i dag. Kassereren sidder hårdt på låget til skattekisten, men Kette formår stadig at få et sugerør nede til god mad, fin pynt og dejlige arrangementer. Man skal huske, at der er mad med til både korweekenden og sommerfesten i den halvårlige betaling.

Og så bliver det måske lidt teknisk, men i en aftenskole kan man både være medlem, men også deltager, så der lægges op til, at et medlemskab koster 0 kroner, og deltagergebyret bliver på 900 kr. for en halv sæson – helt som vi kender det i dag, men hvis man vil gøre sig gældende og have stemmeret til generalforsamlingen, skal man være medlem af koret. Og ja, vi har i bestyrelsen talt igennem, om nogen kunne finde på at melde sig ind, uden at være deltager i koraftner, og så vil kunne ”kuppe” bestyrelsen; dette er en meget søgt tanke – især hvis alle I pålidelige medlemmer bliver medlem og samtidig også deltager på vores aftenskolehold Dialis for skønsang under kyndig ledelse af Lisbeth Meede.

Og når jeg nu nævner kassereren, så spotter jo det skarpe øje, at Anja ikke genopstiller til bestyrelsen, hvilket naturligvis (næsten) accepteres; historisk set har Anja taget sin tørn i Kor Dialis lige fra starten, så på vegne af bestyrelsen og fra koret skal der lyde en kæmpe tak for arbejdet med de mange tal gennem årene.  Og helt undtagelsesvist vil jeg gerne, at vi midt i generalforsamlingen giver den afgående kasserer en stor klapsalve.

Så er der også i denne sæson fremstillet en velkomstfolder til nye medlemmer, som både bestyrelse og vores PR-udvalg har haft andel i. Folderen skulle gerne været med til at afklare en masse spørgsmål for nye medlemmer i Kor Dialis og måske også fra eksisterende medlemmer.

Så skal der som vanligt også lyde en tak til alle, der hver gang bidrager med kaffe/te/kage og generel positivitet, så man kommer til kor med en stor lyst og går herfra igen med en positiv oplevelse.

Det skal endnu en gang understreges, at det sociale element i koret er rigtig godt, og det skulle det gerne blive ved med at være.

 

 1. Godkendelse af årsregnskab. Anja fremlagde det reviderede regnskab for 2019. Årets resultat har været et samlet underskud på 8.831 kr., hvoraf 7.388 kr. stammer fra Foreningen og 1.443 kr. stammer fra Aftenskolen. Den samlede likvide beholdning var 74.000 kr. den 31. december 2019. I årets løb har der i snit været 43 betalende deltagere/medlemmer. Kasserer Anja Boesen aflagde regnskabsberetning og forklarede om, hvad noterne dækker. Bar Dialis serverer en forfriskning til forårskoncerterne. Beløbet kr. 26.200 dækker bl.a. over leje af musikere (fx en oboist). Vi tjener penge på nogle af vores koncerter som fx Margrethekirken, Ørestad Plejecenter og Højskoleforeningen. Koret køber originale noder til dirigenten, og dirigenten kan også have brug for at have et partitur. Det godkendes altid af bestyrelsen, når der er ekstraordinære udgifter. Godkendt regnskab blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 

Foreningen Kor Dialis

 

Bestyrelsen foreslår, at foreningen Kor Dialis opløses.

 

Jf. vedtægternes §10.1, 1. sætning: ’Opløsningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen.’

Idet punktet er et selvstændigt punkt på dagsordenen, er kravet opfyldt.

Bestyrelsen skrev som begrundelse for opløsningen af foreningen Kor Dialis bl.a.:

Vi har i mange år haft 2 Kor Dialis foreninger, nemlig foreningen og aftenskoleforeningen. Og vi har haft 2 sæt vedtægter, 2 generalforsamlinger og 2 årsregnskaber.

Dansk Oplysnings Forbund (DOF) tilbød os et gratis serviceeftersyn af vores konstruktion, og det tog vi gladeligt imod.

Resultatet af denne rådgivning blev, at vi kan nøjes med én forening, nemlig aftenskoleforeningen. Denne aftenskole opretter et hold, som så er Kor Dialis.

Opløsningen af foreningen Kor Dialis vil betyde en stor administrativ besparelse. Vi kan nøjes med 1 sæt vedtægter, 1 generalforsamling og 1 årsregnskab. Opløsningen får ikke indflydelse på det økonomiske tilskud fra Københavns Kommune.

Opløsningen af foreningen Kor Dialis blev enstemmigt vedtaget.

Jf. vedtægternes §10.1, 2. sætning: ’Opløsningen skal endeligt vedtages med 2/3 flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger fra den første.’

Bestyrelsen vil snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er den endelige opløsning af foreningen Kor Dialis.

 

 1. Fastsættelse af kontingent og deltagerbetaling: Som medlem af Kor Dialis betaler hvert medlem et deltagergebyr på 900 kr. pr. halvår. Det blev besluttet af bestyrelsen, at kontingentet for at være med i foreningen er 0 kroner.

 

 1. Fremtidig virksomhed. Formand Brian Adamsen mente, at vi skal holde os til § 2 i korets vedtægter, som er folkeoplysning og debat samt fremme forståelsen for samfundsmæssige forhold – se vedtægter. Vi skal mødes om det musiske og have det hyggeligt.

 

Vi får kommentarer fra medlemmerne om repertoire; det er op til medlemmerne at foreslå nye værker. Vi tager også gerne imod konstruktiv kritik. Det er jo ikke alle værker, den enkelte syntes er fantastisk, men det ender næsten altid med, at de fleste kommer til at holde af det. Lisbeth Meede skal også kunne stå inde for det, vi synger og hvad hun synes kan være spændende for koret at synge.

 

Kan bestyrelsen sige lidt om, hvad der tænkes taget med i repertoiret? Det er svært, når vi er 45 medlemmer og at alle synes om de værker, vi opfører. Lisbeth Meede har det kunstneriske ansvar og skal kunne stå inde for det, vi synger. Lisbeth Meede forelægger bestyrelsen nogle forskellige værker, som bestyrelsen herefter diskuterer, om det kan være af interesse for koret. Karsten Dam kommenterede, at det er svært at nå til enighed om repertoire. Vi har tidligere foretaget en spørgeskemaundersøgelse, og den viste, at 80% af medlemmerne bedst kan lide den klassiske del.

 

Det er forskelligt, om man synes, vi skal synge store værker eller man har mange små satser. Lisbeth Meede prøver at dele sol og vind lige mellem medlemmernes ønsker. Johnna Borup synes, vi skal have noget lettere stof, når vi synger på plejehjemmene.

 

Er der et medlem, der holder pause fra koret, så betaler man et nedsat kontingent. Denne betaling sikrer, at man kan ”holde sin plads” i koret og kan deltage i sommerfest og andre fællesarrangementer med koret. Vi har aldrig oplevet, at nogen har meldt sig ud pga. repertoiret. Nogle af korets medlemmer syntes, at det kunne være rart at få en melding om, hvad sæsonens repertoire byder på.

 

Jens fotograf (Sussi Christiansens mand) vil gerne have nogen retningslinjer for hvornår og hvordan, han må fotografere. Så kan han sætte det i system. Det tager pr-udvalget sig af.

 

 1. Valg af formand. Brian ikke på valg.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter 19 år som kasserer stopper Anja Boesen. Claus Thorhauge og Susanne Friis Hansen (sopran) blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlemmer.

 

 1. Valg af suppleanter. Dorrit Bjerg Larsen blev valgt som suppleant. Mette Kaisner blev valgt som suppleant.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Torben Lange blev valgt som ny revisor. Carsten Dam blev valgt som revisorsuppleant.

 

 1. Sussi Christiansen ville høre, om vi kan rykke korweekenden, så den ikke bliver afholdt i den samme weekend hvert år. Bestyrelsen vil tage dette op til overvejelse. Bestyrelsen beslutter næste års korweekend i september, og det skal meldes ud til medlemmerne med det samme.

Hvilke udvalg er der i koret, spørger Dorrit Bjerg Larsen. For tiden er der PR-udvalget, og der har været et tøjudvalg. Lige nu er det de grupper, der er. Lejlighedsvis har vi et festudvalg.

Bestyrelsen kan nedsætte et ad-hoc udvalg efter behov. Det er som regel Lisbeth Kette, der arrangerer korets fester, men man kan helt sikkert give sit telefonnr. til Lisbeth Kette, så hun ved, at hun kan trække på nogle af medlemmerne, hvis det bliver nødvendigt.

PR-udvalget vil gerne have et ekstra medlem, hvis der er nogen, der brænder for at være med i det. Malene Rasmussen ville gerne deltage i pr-udvalget, og det blev enstemmigt vedtaget, at Malene Rasmussen blev medlem af PR-udvalget. Til information kan man også kommunikere med koret via Facebook med Messenger.

Lene Nielsen spurgte til kormapper. Lene Nielsen havde talt med pigekorets administrator om hvilken slags kormapper, pigekoret bruger. Det var temmelig dyrt at anskaffe kormapper til hele koret; det vil løbe op i ca. 4.000 kr. Lige nu sørger medlemmerne selv for en sort kormappe til koncerterne. Brian Adamsen foreslog, at vi kan søge en fond om tilskud til kormapper – det kan i hvert fald afprøves.

Korweekend. Johnna Borup sørgede for at aflevere Dialis kaffepengene til plejehjemmets administration i forbindelse med afholdelsen af vores korweekend i marts. Som tak for lån af lokaler fik plejehjemsbeboerne portvin og Bailey, og personalet fik et par flasker rødvin.

 

Referent: Susanne Friis Hansen
17. april 2020