12. marts 2019

Forsamlingen startede med at vælge en dirigent og en referent. Dirigenten konstaterede, at general-forsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Valg af dirigent: Birgit Madsen – alt.

2. Valg af referent: Susanne Friis Hansen – sopran.

3. Formandsberetning. Formanden causerende over, hvad forberedelserne til en generalforsamling kræver. 

Bestyrelsen kom på bagkant med nogen af de opgaver, der blev foreslået på generalforsamlingen, så der er plads til forbedring. Der kan nævnes forslag som pop-up event i Frederiksberg Have, repetitør til korweekend og andet.

Koret havde en dejlig korweekend, hvor vi nåede rigtig meget. 

Vi synes i bestyrelsen, at koret er gode til at tage imod de nye medlemmer.  Håber også, at de nye medlemmer synes det. PR-udvalget har udarbejdet en velkomstfolder til de nye medlemmer.  Den vil blive evalueret på næste PR-møde den 19. marts 2019. 

Der er meget stor interesse for at blive medlem af Dialis – det kan man se med alle de henvendelser, som Meede får om at blive optaget i koret. Det stiller større krav til de nye medlemmer, som vi kan optage i koret, så vi kan holde niveauet. 

Vi får ligeledes mange invitationer til forskellige events. Kor Dialis er kendt ude omkring i verden, og det er ikke alle arrangementer, vi kan deltage i.  Der sorterer bestyrelsen i henvendelserne, så vi ikke får for mange arrangementer i sæsonen. Vi husker stadig på, at vi også skal have det godt i koret; samtidig skal koret udfordres, så vi alle bliver endnu dygtigere.

Det er en stor gave, at vi selv kan besætte solopartier fra koret, når det er nødvendigt. Til kormedlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen, kan vi fortælle, at det altid er spændende at være til bestyrelsesmøde – det er aldrig ens fra gang til gang – og altid en hyggelig aften.  Tak til bestyrelsen for det store arbejde.  Særlig tak til Peter for sit store arbejde i bestyrelsen – han er altid velforberedt og god for en bemærkning til dette og hint.  Peter udtræder af bestyrelsen, da han desværre ikke har den fornødne tid til at fortsætte.

Hvilke events har koret haft i sæsonen 2018/2019:

·         Februar 18 – stamkor West Side Story

·         Maj 18 – forårskoncerter

·         Juni 18 – sommerfest

·         August 18 – Kettes fødselsdag

·         November 18 – Of a rose

·         December 18 – julekoncerter

·         Januar 19 – nytårskoncert i Hvidovre

·         Marts 19 – korweekend

Stor tak til PR-udvalget for deres arbejde med PR for koncerterne og brugerundersøgelse af de nye medlemmer.  Også tak til alle medlemmer for levende deltagelse i vores koraftener.  Der ville ikke være noget Dialis uden jer. Det er stadig en god tradition med kage til kaffepausen. 

Hvad skal Peters søns optagelser bruges til? Skal diskuteres med PR-gruppen. Kan evt. lægges på Facebook som en teaser.

4. Regnskab. Anja fremlagde regnskab for sæsonen. Anja forklarede om forskellen på aftenskolen og foreningen. Anja var ked af, at mange tilmeldte sig til arrangementer, men alligevel ikke dukkede op eller kun deltog meget kort, da vi som bekendt har betalt for at deltage i arrangementet.  Der var forskellige spørgsmål til regnskabet, som Anja besvarede, og herefter blev årsregnskabet en-stemmigt vedtaget.

5. Kontingent. Der var forslag om at hæve kontingentet, da det koster at være med i de arrangementer, som koret tilmelder sig. Vi er nødt til at have en buffer i kassen, så vi kan betale uforudsete udgifter.  For øvrigt har kontingentet heller ikke været hævet siden 2010. I en almindelig aftenskole koster det ca. 1.300 kr. for en sæson, men så er der kun det halve af de timer, som vi får i vores forening. Korets princip er, at når kontingentet er betalt, skal man ikke have flere penge op af lommen.

Meede uddybede dette med, at alle skal have råd til at være med.  Vi skal oplyse medlemmerne om, hvad det koster at deltage i arrangementer, så man føler ansvar over for koret. De medlemmer, der ikke dukker op, skal vi alligevel betale for. Fremover vil Anja oplyse om prisen for hvert arrangement, som Dialis deltager i.  Kan vi tage entré for vores arrangementer? spurgte Torben. Vi vender spørgsmålet i bestyrelsen.  Da vi indspillede vores CD, fik vi tilskud fra enkeltpersoner.  Jørgen syntes, at det var OK at hæve kontingentet, da det er næsten 10 år siden sidste forhøjelse. Hvis man er interesseret i at synge i koret, vil man også betale, hvad det koster, mente Jonna. 

Der var afstemning om at hæve kontingentet til 900 kr. per halve sæson. Dette blev enstemmigt vedtaget, så det årlige kontingent herefter er 1.800 kr.

6. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

7. Fremtidig virksomhed. Lokaler: der er ingen overvejelser om at forlade plejehjemmet.  Vi har ikke søgt nyt lokale, da vi er fint tilfredse med, hvor vi er, selvom vi af kommunen er berettiget til at få tildelt lokale. Alt fungerer godt her på plejehjemmet, så det laver vi ikke om på. Plejehjemmet er rigtig glade for at have os, så der er ikke nogen problemer. Vi ”betaler” plejehjemmet med en åben korprøve til jul.

8. Valg af formand. Brian ville gerne fortsætte som formand og blev enstemmigt valgt. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kette fortsætter og blev valgt enstemmigt.  Hanne stillede op til at blive medlem af bestyrelsen, da Peter er stoppet. Hanne blev enstemmigt valgt. 

10. Valg af suppleanter. Claus og Susi sopran genopstillede til bestyrelsen og blev enstemmigt valgt som suppleanter.

11. Revisor: Vi skal have ny revisor, da Hanne blev valgt ind i bestyrelsen.  Rikke fra altgruppen påtog sig hvervet.  Kræver ikke det store arbejde andet end at gennemgå og godkende regnskabet.  Rikke blev enstemmigt valgt.

12. Eventuelt. Carsten tenor spurgte til, om man kunne bruge Facebook til fælles beskeder i vores gruppe på Facebook.  Da alle ikke er på Facebook, kan denne løsning ikke bruges.  Brian takkede specielt Claus for hans store arbejde med korets hjemmeside og al mailkorrespondance til medlemmerne med beskeder om alt, hvad der skal ske i koret.  Birgit takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

 

 

Huskeliste fra generalforsamlingen til brug for bestyrelsen

 

·         pop-up event i Frederiksberg Have

·         repetitør til korweekend og andet

·         Anja skal oplyse om prisen for hvert arrangement, som koret deltager i

·         entré for vores arrangementer