13. marts 2018

Forsamlingen startede med at vælge en dirigent og en referent. Dirigenten konstaterede, at general-forsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Valg af dirigent: Birgit Madsen – alt.
 1. Valg af referent: Susanne Friis Hansen – sopran.
 • Formandsberetning. Brian fortalte om årets gang.  Brian er ikke på valg som formand i år. Han har efterhånden holdt mange formandstaler, så i år vil Brian holde en anderledes tale – en lejlighedstale i Dialis regi.  Derfor gennemgår formanden ikke alt, hvad der er foregået i årets løb. Han vil i stedet tage det lidt usædvanlige, såsom at vores to pianister til julekoncerten begge hed Flemming, hvilket var to forskellige oplevelser. Som bekendt har vi fået produceret en præsentationsvideo af koret, som Robin har lavet – synes den er blevet rigtig god.  Den giver et godt indblik i Dialis og en koraftens forløb. Formanden skal sørge for, at alle forskrifter overholdes.  Medlemmerne er hovedpersoner i koret.  Driften behøver formanden ikke at tage sig af.  Bestyrelsen afholder fem møder om året, der er konstruktive og hyggelige – formanden takkede bestyrelsen for deres virke. Bestyrelsen har taget et nyt værktøj i brug, nemlig årshjulet.  Det hjælper bestyrelsen med at huske alle de ting, der skal tages stilling til i årets løb – rigtig godt værktøj. Altid hyggeligt i Kor Dialis og altid nogen til at løfte – dejligt at være her, og man går altid hjem med et smil på læben.  Tak til alle for at gøre Dialis et dejligt sted at være. 
 • Regnskab.  Anja gennemgik regnskabet med noter.  Budgettet har fået en ny post: nemlig Koda- afgift.  Udgiften er sat til 3.000 kr. per år.  Vi har haft en landsaftale med DAM, men dette er lukket ned.  Derfor skal hver forening oplyse om forbruget.  Kor 72 har lavet en landsaftale med Koda. Vi skal selv indgå aftale med Koda og selv indberette til Koda.  Bestyrelsen vil sætte sig ind i, hvordan det fungerer. Anja svarede på spørgsmål om posterne i budgettet. PEA er en post vedr. tilskud for pensionister.  Bliver ikke indberettet, da vi alle er “ens”. Regnskab enstemmigt vedtaget.
 • Kontingent. Det fastholdes på 800 kr. per halvår.  Betales 1/8 + 1/12. Kan også betales ad én gang.
 • Indkomne forslag.  Lene havde fremlagt forslag om, at vi skal forblive på Langgadehus.  Lene vil gerne have, at bestyrelsen arbejder på, at vi kan forblive på plejehjemmet. Kommunalt plejehjem: ja. Betaling: nej.  Aftale om længden af opholdet: nej.  Fortsætte:  vi er velkomne,  ingen sure miner fra plejehjemmets side.  Vi ser lige, hvordan Aalholm skole er, når den er færdig.  Ikke taget stilling endnu.  Under alle omstændigheder skal vi give kommunen besked om vores beslutning. Kan altid søge om lokaler i KK, selvom vi bliver på plejehjemmet. Skal under alle omstændigheder booke Aalholm skole,  så vi har den i baghånden. Ellers mister vi vores fortrinsret til skolen.  Det gode ved at være på plejehjemmet er, at vi får besked i god tid, når lokalet er optaget om tirsdagen i modsætning til skolen,  hvor det ikke fungerede så godt.  Økonomi: korets økonomi påvirkes ikke af, at vi bruger plejehjemmet. Dette vil blive diskuteret i bestyrelsen.
 • Fremtidig virksomhed/aftenskolen. Vi lever op til vores motto.  Koret er på et niveau, hvor alle kan være med og i samarbejde med dirigenten.
 • Valg af formand. Ikke på valg.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. Anja Rafn Boesen og Lisbeth Meede genopstiller – valgt enstemmigt.
 1. Valg af suppleanter. Suppleanterne Claus Thorhauge og Susi sopran (Susanne Friis Hansen) genopstillede – valgt enstemmigt.
 1. Revisor.  Hanne Jonassen genopstillede og valgtes enstemmigt.
 1. Eventuelt.  Torben spurgte, hvorfor vi har to foreninger.  Dialis køres som to foreninger – nemlig: Aftenskolen Kor Dialis og Foreningen Kor Dialis. Vi har to bestyrelser, og de er ikke ens. Vi har kun én administrator, som er Lisbeth Meede. For nemheds skyld er vedtægterne ens.  Der afholdes kun én generalforsamling.  Vedtægterne er endnu ikke lagt på hjemmesiden. Bestyrelsen udarbejder en præcisering af, hvordan bestyrelserne er sammensat mht. de to foreninger. Majken foreslog, at vi skulle finde et symfoniorkester, der kunne akkompagnere koret – altså have et samarbejde med et amatør-symfoniorkester. Hvidovre musikskole har et orkester, som vi kunne spørge om de var interesseret. Bestyrelsen undersøger.  Lene kommenterede på hjemmesiden og fortalte, at en korveninde var meget imponeret af vores video. Hun syntes også, at vi skulle gå tilbage til korweekend over to dage. Vores spørgeskemaundersøgelse viste, at medlemmerne kun vil afsætte én weekend pr.  sæson på koret.  Vi skal heller ikke belaste medlemmerne med for mange arrangementer.  Vi skal have så mange som muligt med. Majken var glad for, at årets korweekend kun var en dag.  På den anden side vil to dage give mulighed for at vælge den ene af dagene, hvis man ikke kan være med begge dage. Majken havde et andet forslag: nemlig at koret skal lave en flashmob i Søndermarken. Vi skal spørge Slots- og Ejendomsstyrelsen om det.  Kunne gøres i maj. Årets koncerter foregår som følger: 15/5 plejehjemmet + 22/5 afventer + 29/5 kapellet. Ville være rart med en repetitør til korweekenden, så Meede kan koncentrere sig om at dirigere.  Undersøge mulighed og omkostning. Birgit lukkede generalforsamlingen i god ro og orden.  Til sidst ytrede Meede ønske om, at medlemmerne er omhyggelige med afbud og deltagelse i koncerter.  SKAL PRIORITERES.  Vi skal møde op så fuldtalligt som muligt. Der skal bakkes om koncerter og koraftener.  Der er mødepligt til koncerterne og det forventes, at man møder op.  Fraværsprocenten stiger år for år, så det skal vi have rettet op på.

Taastrup, den 17. april 2018

Referent: Susi Sopran