14. marts 2017

1. Valg af dirigent: Birgit alt

2. Valg af referent: Susi sopran

3. Brian, som nu har været formand i seks år, genopstiller. Som bekendt har vi fået nyt øvelokale pga. Aalholm skoles renovering de næste to år. Først blev vi tildelt Lykkebo  skole, men det var ikke lykken, da lokalet var alt for lille. Plejehjemmet Langgadehus er vort nye øvested, og det lever op til alt, hvad vi har brug for, så det er koret meget glade for.  Tak til Johnna for at skaffe lokalet.

Forårskoncerterne i sidste sæson foregik hhv. i Johannes Døber kirke, i Tivoli og sidste koncert i kapellet.

I den nye sæson startede vi med at deltage i Hovedstadens Korfestival og fortsatte herefter med at øve julerepertoiret, da vi kunne se frem til en meget travl julemåned. Vores generalprøve var virkelig dårlig, så dirigenten var fortvivlet. Som sædvanlig satte vi Dialis-gearet til, så det alligevel blev en fin koncert. Stor ros fra dirigenten efter koncerten i Margrethekirken. Vores koncert hos østrigsk selskab gik også rigtig godt, og vi fik efterfølgende en meget fin takkemail fra dem med stor ros til koret og repertoiret.

I årets løb har der løbende været afholdt møder med PR-gruppen, som gør et meget fint arbejde for koret.

Vi havde som bekendt sendt en spørgeskemaundersøgelse til kormedlemmerne, som bl.a. bruges som et arbejdsredskab for bestyrelsen. En stor tak til medlemmerne for de mange input med forslag og kommentarer og den fine svarprocent.

Bestyrelsen har afholdt seks møder i sæson 2016. Vi har ikke de store problemer med at styre tropperne i bestyrelsen – der er god ro og orden og ikke mindst hygge i bestyrelsen.

Tusind tak til Hanne Fosmark for hendes store arbejde i bestyrelsen og for koret. Hanne vil dog stadig gerne hjælpe hist og her, når hun orker det. Håber at se hende igen i den nye sæson.

Alle i koret er rigtig gode til at hjælpe med små og store opgaver. Socialt er der som altid god stemning og omsorg for hinanden.

4. Anja fremlagde årsregnskabet. Der er underskud grundet korets deltagelse i Hovedstadens Korfestival og leje af orkester til sidste års sommerfest. Gebyret for medlemskab af Kor 72 kommer på til næste års regnskab. Kor 72 har haft administrative problemer, så derfor er vi ikke blevet opkrævet kontingent. Årsregnskabet enstemmigt vedtaget.

5. Vi fastholder kontingentet på 800 kr.

6. Indkomne forslag: Ingen modtagne forslag. Ændring af paragraf 8 stk. 1 foreslået. Ændringen skyldes, at vores bankforbindelse kræver, at vi sletter en passus om, at alt under 5.000 kr. kun kræver kassererens underskrift. Vi ønsker at slette denne passus, så vores vedtægter lever op til bankens krav og er i overensstemmelse med bankens regler. Forslaget enstemmigt vedtaget. Efterfølgende er bestyrelsen blevet opmærksom på, at denne ændring ikke var rettidigt varslet til koret. Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 18. april 2017, således at ændringen kan varsles til medlemmerne og vedtages behørigt.

7. Brian orienterede om korets fremtidige aktiviteter.

8. Brian genopstiller til bestyrelsen. Valgt enstemmigt.

9. Kette genopstiller til bestyrelsen. Valgt enstemmigt. Claus og Susi sopran genopstiller til bestyrelsen. Valgt enstemmigt. Susi indtræder som bestyrelsesmedlem. Peter tenor indtræder som suppleant i bestyrelsen i stedet for Hanne.

10. Hanne Jonassen genopstiller som revisor. Enstemmigt valgt.

11. Johnna foreslog, at der står i regnskabet, hvor mange medlemmer, kontingentet dækker. Det svinger henover året, men bestyrelsen vil tage dette under overvejelse. Torben beder om, at vedtægterne bliver opdateret på hjemmesiden. Det vil automatisk ske nu, da vi har en vedtægtsændring.

Vi afholder korlørdag den 28. oktober 2017 i anledning af jubilæet for reformationen.

Brian takkede dirigenten for god ro og orden.

Ekstraordinær generalforsamling den 18. april 2017

  1. Ændring af paragraf 8 i korets vedtægter
  2. Foreslås, at kassereren kan disponere egenhændigt over alle beløb og dermed også over 5.000 kr.
  3. Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

Taastrup, den 30. april 2017

Referent: Susi Sopran