15. marts 2016

Generalforsamling
Kor Dialis
Tirsdag den 15. marts 2016

 

Ad 1 + 2    Valg af dirigent og referent. Forsamlingen startede med at vælge en ordstyrer og en referent. Birgit fra alt-gruppen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Susi fra sopran-gruppen blev valgt til referent.

Ad 3           Formandsberetning. Formanden – Brian – startede med at berette om årets gang i koret. Der har været både tilgang og afgang fra koret i løbet af året. Korets mest trofaste fan er desværre ikke hos os mere (Lisbeths far). Det har været Lisbeth en stor trøst at have Dialis som ”boksebold”.

Sæsonen 2014/2015 afsluttedes med 3 forårskoncerter:

  • Tivoli (kold fornøjelse)
  • Kapellet (fuldt hus og meget vellykket koncert)
  • Aalholm Skole (knap så mange tilhørere)

Sommerfesten afholdtes på Frederiksberg hos Janne. Dejlig fest.

I sommerferien var en stor gruppe dialisser i London og synge The Armed Man i Royal Albert Hall. En meget stor oplevelse og sjov at være med i sådan et stort kor.

Som bekendt var det også året med hyldest af 150 året for Carl Nielsens fødsel. Koret deltog i oktober 2015 i Kor 72 arrangementet i DRs koncertsal, hvor 300 korsangere deltog.

Dialis afholdt 2 julekoncerter – hhv. på plejehjemmet i Ørestaden og i Margrethekirken. Koncerten i Ørestaden var en stor succes, så koret er allerede blevet booket til at komme igen i julen 2016.

Koret har lige afholdt en vellykket korweekend den første weekend i marts med deltagelse af vokal coachen Karin Thulemark – det var en stor fornøjelse at have hende med.

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb.

Flere har spurgt, hvor meget bestyrelsen har indflydelse på repertoiret? Der er altid en konstruktiv debat i bestyrelsen om repertoiret. Bestyrelsen besluttede at sadle om i forhold til Dvorak, da flere syntes, at det var for svært, og vi ikke kunne nå at indøve det ordentligt til forårskoncerterne. Det skal dog bemærkes, at selvom det ikke altid er det enkelte medlems yndlingsmusik, der tages op, skal man altid give det en chance. Bestyrelsen er altid åben for forslag til repertoiret.

Brian takkede pr-udvalget  og alle, der hver gang bidrager med kaffe/te/kage.

Det skal endnu en gang understreges, at det sociale element i koret er rigtig godt, og det skulle det gerne blive ved med at være.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Ad 4           Godkendelse af revideret årsregnskab. Kassereren – Anja – gennemgik regnskabet og aflagde beretning om korets økonomiske tilstand. Vi har stadig en del på kistebunden. Generalforsamlingen godkendte regn-skabet med akklamation.

Ad 5           Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 800 kr. pr. halvår. Forslaget godkendt.

Ad 6           Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

Ad 7           Fremtidig virksomhed.  Vi skal leve op til § 2 i Dialis’ vedtægter. Repertoiret skal tilpasses korets interesser.

Ad 8           Valg af formand. Formand ikke på valg.

Ad 9           Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Lisbeth Meede og Anja. De blev begge genvalgt.

Ad 10        Valg af suppleanter. Claus og  Susi/sopran blev genvalgt som suppleanter.

Ad 11        Valg af revisor. Hanne/alt genopstillede og blev genvalgt til revisor.

Ad 12        Eventuelt.  Majken spurgte, om bestyrelsen kunne give en brush-up på, hvad koret vil arbejde med til brug for pr-gruppens hvervning af nye medlemmer, og hvad nye medlemmer kan forvente sig af at synge i Dialis. Majken bad om, at alle lægger hovedet i blød og kommer med forslag til, hvordan vi kan få både nye og yngre medlemmer i koret.

Annelise Hansen foreslog, at der foretages en ny afstemning mht. repertoire. Ved sidste undersøgelse var vægten ca. 75/25 % klassisk/rytmisk, men bestyrelsen ser på, hvordan det så ud sidste gang. Der foretoges en uformel afstemning på generalforsamlingen, og den viste, at ca. 50 % af koret gerne vil have en ny afstemning.  Lisbeth Meede kommenterede på repertoiret. Vi har tidligere konstateret, at der er rigtig mange meninger om dette – ”vi stritter i alle retninger”, sagde Lisbeth Meede. Birgit opfordrede medlemmerne til at være mere aktive i forhold til repertoiret. Medlemmerne skal ikke holde sig tilbage med enten ris eller ros, hvad angår  repertoiret eller andet.

Peter og Carsten i tenorgruppen syntes, at Dvorak var for svær en mundfuld. Peter havde også meldt dette ud til bestyrelsen.

Brian oplyste i øvrigt, at det er rigtig hyggeligt, når vi holder bestyrelsesmøder – ikke mindst pga. god forplejning og godt selskab. Referat fra bestyrelsesmøderne vil fremover blive lagt på hjemmesiden, så alle kan følge med.

Bestyrelsen har søgt om at være med til kordagen i Tivoli – er endnu ikke afgjort, om vi kommer med. Et andet arrangement, som Dialis har lagt billet ind på, er Hovedstadens Kor Festival, som foregår den 24. og 25. september 2016. Det er rimeligt dyrt at deltage (600 kr. pr. deltager), men nu ser vi lige, om vi overhovedet bliver valgt. Når vi kommer så mange, kan vi muligvis forhandle en lavere pris.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 19.15.

 

Den 28. marts 2016

Referent: Susanne Friis Hansen